Kontaktni podaci

Voditelj obrade: Poliklinika FATTORINI, Kuniščak 1a, Zagreb, OIB: 50986747272

E-mail: info@fattorini.hr

Opće informacije

Poliklinika FATTORINI sa sjedištem u Zagrebu, Kuniščak 1a, OIB: 50986747272, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem 081184606, kao voditelj obrade osobnih podataka, ovime utvrđuje opća pravila postupanja u vezi obrade osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima ustanove, kao i važećim propisima, uključujući i Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (dalje u tekstu: Uredba), te Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Poliklinika FATTORINI obrađuje osobne podatke ispitanika poštujući sve relevantne propise, primjenjujući načela i uvjete obrade osobnih podataka utvrđenih Uredbom. Poliklinika FATTORINI prikuplja i obrađuje podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Svrha obrade osobnih podataka i pravna osnova obrade

Poliklinika FATTORINI obrađuje osobne podatke ispitanika:

  • radi sklapanja ili izvršenja ugovora,
  • radi ispunjenja pravnih i zakonskih obveza,
  • na temelju legitimnog interesa,
  • na temelju privole,

te joj je u tom smislu (izuzev u slučaju obrade osobnih podataka temeljem privole) ispitanik u obvezi pružiti osobne podatke. Poliklinika FATTORINI može obrađivati osobne podatke i u ime i po nalogu i drugih voditelja obrade u kojem slučaju nastupa kao izvršitelj obrade, a u tom slučaju ispitanici svoja prava mogu ostvarivati podnošenjem svojih zahtjeva isključivo prema voditelju obrade.

Izvršenje ugovora

Poliklinika FATTORINI je pružatelj usluga zdravstvene zaštite koje obavlja sukladno važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o fizioterapeutskoj djelatnosti te ostalim propisima koji uređuju pružanje usluga zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj. Prilikom pružanja tih usluga Poliklinika FATTORINI se smatra voditeljem obrade osobnih podataka.

U odnosu na pružanje zdravstvenih usluga, Poliklinika FATTORINI obrađuje osobne podatke ispitanika (pacijenata) u cijelosti poštujući odredbe Uredbe te Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08).

Zakon i legitimni interes kao temelj za obradu

Osobni podaci korisnika obrađuju se i na temelju važećih zakonskih propisa kako bi Poliklinika FATTORINI ispunila svoje zakonske obveze, primjerice važeće porezne propise.

Određene obrade osobnih podataka temelje se i na legitimnom interesu, osim kad su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Privola

Pored gore navedenih temelja obrade osobnih podataka, Poliklinika FATTORINI obrađuje osobne podatke i temeljem privola koje su dane neovisno o pojedinoj usluzi koju moguće ispitanik koristi. Svrhe u koje će se u tom slučaju obrađivati osobni podaci ispitanika, temeljem izričite i jasne privole, precizno su navedene u privoli i Poliklinika FATTORINI ih neće obrađivati ni koristiti ni u jednu drugu svrhu. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku opozvati danu privolu.

Primatelji osobnih podataka

Poliklinika FATTORINI osigurava da osobnim podacima pojedine kategorije ispitanika obrađuju isključivo oni zaposlenici koji za to imaju potrebna ovlaštenja, a koja se temelje na obvezama koje proizlaze iz opisa radnog mjesta. Dio usluga za Polikliniku FATTORINI obavljaju i druge osobe s kojima će podaci ispitanika biti podijeljeni samo ako su oni nužni za potrebe pružanja usluge zdravstvene zaštite pacijentima, odnosno zakonskih obaveza.

Polikliniku FATTORINI će otkriti osobne podatke ispitanika isključivo nadležnim tijelima sukladno njihovom nalogu ili zahtjevu temeljenom na zakonu, te izvršiteljima obrade u svrhu realizacije prava i obveza iz pravnog odnosa (poput dobavljača IT sustava, agencija za naplatu potraživanja, pružatelja usluge tiskanja dokumentacije i sl.). Angažirani izvršitelji obrade obrađuju osobne podatke isključivo po nalogu i u ime Poliklinike FATTORINI.

Razdoblje pohrane podataka

Poliklinika FATTORINI obrađuje osobne podatke samo onoliko koliko je potrebno u svrhe u koje su podaci obrađuju, a podaci se čuvaju i arhiviraju najdulje na rok propisan odredbama o čuvanju arhivske građe i poslovne dokumentacije.

Podaci koji se obrađuju

U gore navedene svrhe Poliklinika FATTORINI obrađuje sljedeće kategorije podataka ispitanika:

  • osobni podaci (ime i prezime, datum, mjesto rođenja, OIB, broj osobne iskaznice)
  • kontakt podaci (adresa i mjesto stanovanja, e-mail, broj telefona/mobilnog telefona)
  • podaci o prethodnom liječenju i zdravstvenom stanju
  • medicinska dokumentacija
  • podaci o informacijama za plaćanje (broj računa ili kreditne kartice)
  • podaci o zdravstvenom osiguranju

Prava ispitanika

Pravo na pristup – Ispitanik ima pravo od voditelja obrade dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se obrađuju, pristup osobnim podacima i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava da se zatraži ispravak ili brisanje ili ograničavanje obrade, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu, informaciju postoji li automatizirano donošenje odluka;

Pravo na ispravak – Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopuniti nepotpune osobne podatke koji se na njega odnose;

Pravo na zaborav (brisanje) – Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja, te je voditelj obrade obvezno bez nepotrebnog odgađanja iste izbrisati ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 17. Uredbe;

Pravo na ograničenje obrade – Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade (pravo na ograničenje obrade) ako je ispunjen jedan od uvjeta iz članka 18. Uredbe;

Pravo na prenosivost podataka – Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja voditelja obrade, ako se obrada temeljila na privoli ili ugovoru i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Pravo na prigovor – Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose ne njega, ako se obrada temelji na izvršavanju zadaće od javnog interesa ili je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade, uključujući izradu profila koja se temelji na tim obradama.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Sukladno Uredbi i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, ispitanik ima pravo podnijeti prigovor i Agenciji za zaštitu osobnih podataka (Martićeva 14, Zagreb).

Primjena ove Izjave

Ova Izjava počinje se primjenjivati 25. svibnja 2018.g., a Poliklinika FATTORINI će redovito ažurirati istu u slučaju bilo kakvih promjena postupanja.

Poliklinika FATTORINI

25.05.2018. godine